Anketa
broj glasova 6138
Šta je po Vašem mišljenju razvojni prioritet grada Subotice?
Ocenite od 1 do 5, s tim da najvećem prioritetu dajete ocenu 1, a ocenu 5 najmanjem.
"Y-krak" - zaobilaznica oko Subotice
Park Palić
Vojna imovina i industrijska zona
Završavanje zgrade Narodnog pozorišta Subotica
Završavanje bazena

Održana 8. sednica Skupštine grada

28.02.2013
Održana 8. sednica Skupštine grada

U Velikoj većnici Gradske kuće danas je održana 8. sednica Skupštine grada Subotice. Među 19 tačaka dnevnog reda, koliko ih je na sednici i usvojeno, izglasana je i Odluka o pristupanju promeni Statuta grada Subotice radi izmene odredbe koja uređuje sastav Saveta za međunacionalne odnose u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi, i radi usklađivanja odredbe koja uređuje nadležnosti Grada sa Zakonom o mladima.

Gradsko veće, kao ovlašćeni predlagač za promenu Statuta, predložilo je donošenje odluke kojom se pristupa promeni Statuta Grada, jer je Zakonom o lokalnoj samoupravi propisano da se delokrug, sastav, izbor članova i način rada Saveta za međunacionalne odnose uređuje odlukom skupštine lokalne samouprave, u skladu sa statutom.

Zakonom je predviđeno da način predlaganja i izbora članova Saveta za međunacionalne odnose treba da obezbedi ravnomernu zastupljenost predstavnika srpskog naroda i nacionalnih manjina, s tim da niti srpski narod, niti jedna nacionalna manjina ne može imati većinu članova Saveta. Statutom grada Subotice propisano je osnivanje Saveta za međunacionalne odnose uključujući i broj članova Saveta.

S obzirom na konačne podatke Popisa stanovništva, domaćinstva i stanova 2011. godine u Republici Srbiji, objavljenih od strane Republičkog zavoda za statistiku, potrebno je uskladiti sastav Saveta za međunacionalne odnose sa tim podacima. Izmenom te odredbe, Statutom će se propisati sastav Saveta na način kako je to propisano u Zakonu o lokalnoj samoupravi, a broj članova Saveta propisaće se odlukom Skupštine grada.

Drugi razlog za pristupanje promeni Statuta grada Subotice je usklađivanje odredbe Statuta sa odredbama Zakona o mladima (donet u julu 2011.) kojim se uređuju mere i aktivnosti koje preduzimaju Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave s ciljem da se unapredi društveni položaj mladih i stvore uslovi za ostvarivanje potreba i interesa mladih u svim oblastima koje su od interesa za mlade.

Radi usklađivanja aktivnosti u vezi sa ostvarivanjem omladinske politike na teritoriji jedinice lokalne samouprave, predviđeno je da nadležni organ može da osnuje gradski savet za mlade, odnosno, jedinica lokalne samouprave, u okviru svojih ovlašćenja, potreba i mogućnosti, može da osnuje kancelariju za mlade kako bi obezbedila uslove za aktivno uključivanje mladih u život i rad društvene zajednice.

Na osnovu Odluke o pristupanju promeni Statuta Grada, obrazuje se četvoročlana Komisija za izradu nacrta akta o promeni Statuta grada Subotice koja ima zadatak da bez odlaganja izradi nacrt predloga akta o promeni Statuta grada i dostavi ga Gradskom veću radi utvrđivanja i upućivanja Skupštini grada na prihvatanje. Po prihvatanju predloga akta Skupština grada će isti uputiti na javnu raspravu. Nakon sprovedene javne rasprave i sačinjenog izveštaja o rezultatima javne rasprave konačan predlog akta će se dostaviti Skupštini grada Subotice na razmatranje i donošenje.

Odbornici su izglasali odluke o izradi Plana generalne regulacije za Donji Tavankut i planova detaljne regulacije za regulaciju ulica Otmara Majera i Đakovske u MZ „Gat“, i za kompleks (k.p. br 1690 K.O. Palić) na delu prostora uz istočnu obalu jezera Palić. Donete su i odluke o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju zdravstvene ustanove Dom zdravlja Subotica i Odluke o preuzimanju osnivačkih prava nad ustanovom Apoteka „Subotica”.

Skupština je donela i rešenja o davanju saglasnosti na statute ustanove kulture Art bioskop „Aleksandar Lifka“, Dečjeg pozorišta, Gradskog muzeja, Istorijskog arhiva, Moderne galerije „Likovni susret, Pozorišta „Deže Kostolanji“ i Zavičajne galerije „dr Vinko Perčić“. Na sednici je, nakon dopune dnevnog reda, usvojen i predlog rešenja o davanju saglasnosti na odluku o izmenama i dopunama Statuta Apoteke Subotica.

Usvojena su i rešenja o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora „SOS Sinagoga“ Fondacije za restauraciju i revitalizaciju Sinagoge, predsednika Nadzornog odbora Stambeno-kreditnog pronatalitetnog fonda grada Subotice, člana Školskog odbora OŠ „Sonja Marinković“ i članova Školskog odbora Hemijsko-tehnološke škole. Donet je, takođe, i Zaključak o prestanku javne funkcije člana Izborne komisije grada Subotice.

U Skupštini grada formirana je nova odbornička grupa „Subotica u srcu“. Predsednik ove odborničke grupe je Arpad Katona, zamenik predsednika Aleksandra Bukvić, a član Dejan Antić.Kontakt Centar 024 Naručivanje dokumenata Javna preduzeća i ustanove Investirajte u Suboticu
Festival profesionalnih pozorišta Vojvodine
UPCOMING: >DANAS >SUTRA