уплатилац

сврха уплате

прималац

шифра плаћања

валута

износ

рачун примаоца

модел и позив на број (одобрење)

печат и потпис уплатиоца

место и датум пријема

датум валуте

Образац бр. 1
НАЛОГ ЗА УПЛАТУ