уплатилац

Захтев за мишљење о потреби покретања поступка процене утицаја

сврха уплате

Градска административна такса

прималац

шифра плаћања

РСД

валута

100,00

износ

рачун примаоца

840-742241843-03

97

69-236

модел и позив на број (одобрење)

печат и потпис уплатиоца

место и датум пријема

датум валуте

Образац бр. 1
НАЛОГ ЗА УПЛАТУ