уплатилац

197-14 - Захтев за издавање интегралне дозволе за управљање отпадом

сврха уплате

Републичка административна такса

прималац

шифра плаћања

РСД

валута

107.680,00

износ

рачун примаоца

840-742221843-57

97

69-236

модел и позив на број (одобрење)

печат и потпис уплатиоца

место и датум пријема

датум валуте

Образац бр. 1
НАЛОГ ЗА УПЛАТУ