уплатилац

186-10 - Захтев за давање сагласности на ажурирану студију о процени утицаја до 100 м2

сврха уплате

Републичка административна такса

прималац

шифра плаћања

РСД

валута

10.900,00

износ

рачун примаоца

840-742221843-57

97

69-236

модел и позив на број (одобрење)

печат и потпис уплатиоца

место и датум пријема

датум валуте

Образац бр. 1
НАЛОГ ЗА УПЛАТУ